9.8.1 Post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres

9.8.1.1 Sammendrag

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skole- og svømmeanlegg, samt rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg. Det er hittil gitt en investeringsramme på til sammen 20 mrd. kroner siden ordningen ble etablert i 2002, hvorav en økning på 2 mrd. kroner i 2010. På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 og som følge av at færre tilsagn enn forutsatt i saldert budsjett 2010 har kommet til utbetaling, foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 50 mill. kroner, fra 485,3 mill. kroner til 435,3 mill. kroner.

9.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at en reduksjon av økonomiske stimuli til kommuner og fylkeskommuner for å bygge nye eller rehabilitere eksisterende skole- og svømmeanlegg, vanskeliggjør mulighetene for å ta igjen etterslepet på denne bygningsmassen. Disse medlemmer peker på at Rådgivende Ingeniørers Forenings rapport State of the Nation påviser et forfall som over lang tid har medført et stort etterslep i vedlikehold og derfor dårlig tilstand for kommunal bygningsmasse. Med tanke på at mange kommuner velger å ikke prioritere slike anlegg i tilstrekkelig grad, er signalvirkningen overfor kommuner og fylkeskommuner uheldig i forhold til å benytte seg av rentekompensasjon for å sikre nødvendig rehabilitering av denne typen anlegg. Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

9.8.2 Post 61 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

9.8.2.1 Sammendrag

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene. Investeringsrammen var i 2009 på til sammen 2,5 mrd. kroner. I Prop. 93 S (2009–2010) foreslås det en investeringsramme i 2010 på 500 mill. kroner, tilsvarende udisponert ramme i 2009. Som følge av den udisponerte rammen i 2009 reduseres bevilgningsbehovet i 2010 med 7,7 mill. kroner, jf. forslag til bevilgningsendring i Prop. 93 S (2009–2010).

På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 og som følge av at færre tilsagn enn forutsatt i saldert budsjett 2010 har kommet til utbetaling, foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med ytterligere 27,3 mill. kroner, til 34,1 mill. kroner.

9.8.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener en reduksjon av økonomiske stimuli for å sikre og bevare kirkebygg er svært uheldig i en situasjon der behovet for sikring og bevaring er betydelig. Disse medlemmer peker på at Rådgivende Ingeniørers Forenings rapport State of the Nation påviser at kirkene har en gjennomsnittlig lavere tilstand i forhold til andre typer kommunale bygg, noe som innebærer en anselig andel bygningsmasse er dårlig og har til dels store tekniske oppgraderingsbehov. Disse medlemmer foreslår å opprettholde posten i sin opprinnelige form. Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.