9.9.1 Post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

9.9.1.1 Sammendrag

Tilskuddet dekker sjablongmessige utgifter til renter og avdrag på lån som har påløpt siden 1. januar 1998 til sykehjemsplasser og omsorgsboliger som har fått tilskudd under Handlingsplanen for eldreomsorgen og Opptrappingsplanen for psykisk helse. På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 50 mill. kroner, fra 1 211,1 mill. kroner til 1 161,1 mill. kroner.

9.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener en reduksjon av tilskudd ikke vil føre til å opprettholde en høyere takt i forhold til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Disse medlemmer viser til de handlingsplaner Stortinget har vedtatt siden slutten av 1990-tallet med en storstilt utbygging av boliger for pleie- og omsorgstrengende. Disse medlemmer mener at satsingen har vært konsentrert om bygging av omsorgsboliger der tilbudet av, og tilgjengeligheten til, tjenester har vært sterkt nedprioritert. Antallet sykehjemsplasser har, slik disse medlemmer ser det, ikke økt i takt med behovet og er i dag betydelig lavere enn målet om at antallet sykehjemsplasser skal tilsvare 25 pst. av befolkningen over 80 år. Disse medlemmer vil også minne om at antallet pleietrengende over 90 år er voksende, og dersom det skal bli mulig å oppnå det nødvendige antall sykehjemsplasser, mener disse medlemmer at målet må være 17 000 nye plasser i sykehjem frem mot 2015. Disse medlemmer anser at det kan bli nødvendig å forlenge tilskudds- og byggeperioden for å nå dette målet. Når det gjelder omsorgsboliger, mener disse medlemmer at behovet er betydelig mindre og at 5 000 nye plasser vil være tilstrekkelig frem mot 2015. Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

9.9.2 Post 64 Investeringstilskudd, kan overføres

9.9.2.1 Sammendrag

I 2008 ble det innført et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Fram til og med 2010 er det fastsatt tilsagnsrammer som gir rom for til sammen 6 000 enheter, henholdsvis 1 000, 2 500 og 2 500 enheter i 2008, 2009 og 2010. Utbetaling av investeringstilskuddet fordeles over fire år, slik at 20 pst. av tilsagnsrammen utbetales det første året, 35 pst. det andre og tredje året, og 10 pst. det fjerde året.

Tilsagnsrammen på posten var på 1 305 mill. kroner i 2009. Dette ga rom for å gi tilskudd til nye 2 500 enheter. Det kom imidlertid noe færre søknader enn antatt, og det ble gitt tilsagn for 926,1 mill. kroner i 2009, tilsvarende i underkant av 2 000 enheter. Dette gir et redusert bevilgningsbehov i 2009–2012 på til sammen om lag 380 mill. kroner. I henhold til gjeldende utbetalingsplan vil dette gi et mindrebehov på 132,9 mill. kroner i 2010. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 132,9 mill. kroner, fra 901,25 mill. kroner til 768,35 mill. kroner.

Det foreslås videre at tilsagnsfullmakten reduseres med 170,6 mill. kroner, fra 1 715,3 mill. kroner til 1 544,7 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

9.9.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og VI. 1 under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Husbanken ikke kan tildele tilskudd til bygging av omsorgsboliger dersom kommunen vil samarbeide med private kommersielle aktører, herunder boligbyggelag, om utbygging. Disse medlemmer mener det er avgjørende at det bygges plasser i sykehjem og omsorgsboliger, for å sikre bedre kapasitet i tilbudet i tråd med den demografiske utviklingen. Slik disse medlemmer ser det, er det positivt om kommunene gjennom samarbeid med ulike private aktører kan bidra til et bedre tilbud til brukerne. Rigide krav til eierform hos utbygger vil forhindre nødvendig forbedring av tilbudet og ramme syke eldre og andre som har behov for dette tilbudet. Disse medlemmer påpeker at privat utbygging av barnehageplasser har vært avgjørende for å sikre full barnehagedekning, og mener dette er en hensiktsmessig samarbeidsform også i forhold til utvikling av andre offentlige tilbud.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre Husbankens retningslinjer for tildeling av tilskudd til sykehjemsplasser og boliger tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg slik at tilskudd kan tildeles kommunene uavhengig av hvilke aktører kommunen ønsker å samarbeide med om selve utbyggingen.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker å utvide tilskuddsordningen for bygging av sykehjem, i tråd med Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2010. Disse medlemmer viser til merknader under post 63. Disse medlemmer foreslår at tilskuddet økes fra 600 000 kroner til 800 000 kroner, samt at det ikke settes noen ramme før 25-prosentmålet er nådd. Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke tilskuddet i tilskuddsordningen for bygging av sykehjem fra 600 000 kroner til 800 000 kroner, samt fjerne rammen inntil 25-prosentmålet er nådd.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener en tilstrekkelig dekning av sykehjemsplasser og omsorgsboliger er nødvendig for en forsvarlig og verdig eldreomsorg. Det er behov for å stimulere kommunene ytterligere for at utbyggingen skal skje, siden det kommer inn færre søknader enn forventet. Dette medlem foreslår derfor at den gjennomsnittlige statlige tilskuddsandelen øker fra 25 pst. til 35 pst. fra 1. januar 2010, og at tilsagnsrammen øker fra 2 500 til 3 000 plasser. Dette innebærer en økt bevilgning på 183,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

50 600 000

fra kr 901 250 000 til kr 951 850 000»