9.10.1 Post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

9.10.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utbetalinger av lån til Husbankens kunder og utlån til opptjente, men ikke betalte renter. Lånerammen i Husbanken ble økt med 2 mrd. kroner i november 2009, jf. Prop. 21 S (2009–2010) og Innst. 34 S (2009–2010). Denne økningen er ikke hensyntatt i saldert budsjett 2010, og innebærer et økt bevilgningsbehov i 2010 på om lag 985 mill. kroner.

I saldert budsjett 2010 er det lagt til grunn at 50 pst. av tilsagnsrammen kommer til utbetaling det første året, 25 pst. det andre året, 15 pst. det tredje året, 5 pst. det fjerde året og at 5 pst. av tilsagnene som gis ikke kommer til utbetaling. Husbanken legger nå til grunn en utbetalingsprofil på henholdsvis 45, 23, 13 og 4 pst., og 15 pst. frafall. Dette innebærer et redusert bevilgningsbehov på anslagsvis 750 mill. kroner i 2010.

Det foreslås derfor at bevilgningen på posten økes med 234,2 mill. kroner, fra 14 008,1 mill. kroner til 14 242,3 mill. kroner.

9.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.