9.11.1 Post 11 Tilfeldige inntekter

9.11.1.1 Sammendrag

I Prop. 1 S (2009–2010) heter det at det på denne posten blir inntektsført tilfeldige inntekter som forsinkelsesrente, tilbakebetalte tilskudd og andre tilfeldige inntekter. Fra og med statsbudsjettet for 2010 er det imidlertid foretatt endringer i budsjettering og regnskapsføring av lånepostene i Husbanken, som bl.a. innebærer at forsinkelsesrenter føres på kap. 5615 post 80 Renter. Riktig tekst under kap. 5312 post 11 skal derfor være:

«På denne posten blir det inntektsført tilfeldige inntekter som tilbakebetalte tilskudd og andre tilfeldige inntekter.»

9.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.

9.11.2 Post 90 Avdrag

9.11.2.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten er knyttet til ordinære og ekstraordinære avdrag, tilbakebetaling av tap og tilbakebetaling av opptjente renter fra forrige budsjettermin. På bakgrunn av regnskapstall for 2009 anslås det at innbetaling av avdrag blir om lag 50 mill. kroner lavere enn forutsatt, mens tilbakebetaling av opptjente renter fra forrige budsjettermin anslås å øke med om lag 65 mill. kroner. I tillegg anslås tilbakebetaling av tap å bli noe lavere enn forutsatt.

Samlet sett foreslås det at bevilgningen på posten økes med 11,8 mill. kroner, fra 8 964,4 mill. kroner til 8 976,2 mill. kroner.

9.11.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.