8.6.1 Post 1 Driftsutgifter

8.6.1.1 Sammendrag

Halden fengsel

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 ble det bevilget om lag 230 mill. kroner til drift, engangsinvesteringer og husleie for Halden fengsel. Utbetalingene til engangsinvesteringer ved Halden fengsel forventes å bli 40 mill. kroner lavere enn tidligere lagt til grunn. Bevilgningen under kap. 430 post 1 foreslås derfor redusert med 40 mill. kroner.

Økning av kriminalomsorgens driftsbudsjett

Kapasitetsutnyttelsen i fengslene har som følge av økt antall varetektsinnsatte vært meget høy i 2010, har medført en presset arbeidssituasjon for de tilsatte. For å videreføre det høye aktivitetsnivået i kriminalomsorgen, foreslår regjeringen å øke bevilgningen under kap. 430 post 1 med 16 mill. kroner i 2010.

Felles dokumentasjonssenter i kriminalomsorgen

Enkelte lønns- og arkivfunksjoner som Kriminalomsorgens utdanningssenter har hatt ansvaret for er bl.a. som følge av etableringen av et felles dokumentasjonssenter i kriminalomsorgen, overført til regionalt nivå. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på posten økt med 600 000 kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 432 post 1, jf. omtale under kap. 432 post 1 nedenfor.

Samlet foreslår regjeringen å redusere bevilgningen under kap. 430 post 1 med 23,4 mill. kroner.

8.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til behandlingen av Dokument 8:69 S (2009–2010) om bevilgning til umiddelbar start på sikkerhetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien. Ved behandlingen viste Høyre til at midler for å utbedre sikkerhetssituasjonen ved fengselet må vurderes ved Stortingets behandling av statsbudsjettet eller revidert nasjonalbudsjett. For disse medlemmer er ansattes, innsattes og besøkendes sikkerhet i fengsel svært viktig. Frihetsberøvelse er et av samfunnets kraftigste maktmidler mot enkeltmennesker. Det er derfor samfunnets ansvar at sikkerheten under soning er tilfredsstillende. Dette er ikke tilfellet ved Telemark fengsel, avdeling Skien i dag. Situasjonen er prekær når det er mulig for en besøkende å komme seg inn til det som omtales som hjertet av fengselet med kopier av skytevåpen, før det foretas én eneste sikkerhetskontroll. For å utbedre sikkerhetssituasjonen ved Telemark fengsel, avdeling Skien foreslår disse medlemmer å bevilge 7 mill. kroner under kap. 430 post 1.

Disse medlemmer viser til behandlingen av Dokument 8:76 S (2009–2010) om bekjempelse av narkotikaproblemene i norske fengsler. Hundeekvipasjer er etter disse medlemmers syn et effektivt virkemiddel for å avdekke oppbevaring og bruk av narkotika i fengsler. For at det til enhver tid skal være tilgjengelige ekvipasjer til disposisjon for bruk i fengslene, og for å sikre midler så ekvipasjene kan brukes så hensiktsmessig som mulig, foreslår disse medlemmer at det bevilges 1,5 mill. kroner under kap. 430 post 1 til utdanning og drift av flere hundeekvipasjer.

Disse medlemmer vil fremheve at et tilstrekkelig antall disponible varetektsplasser er av stor betydning for politiets mulighet til å avverge og etterforske kriminalitet. Det er svært betenkelig at siktede og mistenkte for alvorlig kriminalitet ikke kan holdes i politiets varetekt, når vilkårene for dette er oppfylt, kun fordi det ikke er tilgjengelige varetektsplasser. Disse medlemmer viser til en rekke uttalelser fra politiet om hvor prekær situasjonen er i deler av landet. På denne bakgrunn foreslår disse medlemmer at det bevilges 10 mill. kroner i kap. 430 post 1 til flere varetektsplasser.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre er glad for at regjeringen har benyttet seg av ulike tiltak for å redusere soningskøen, men mener hjemmesoning med elektronisk kontroll bryter med viktige prinsipielle sider ved straffesystemet. Disse medlemmer mener muligheten for hjemmesoning kan skape en klassejustis og viser til at mange i Norge ikke engang har et hjem. Å sette noen i hjemmesoning, gjør også at de rundt den dømte blir delaktige i straffen på en uheldig måte. Disse medlemmer vil også understreke at en elektronisk lenke aldri kan erstatte forpliktende menneskelige relasjoner som er helt avgjørende for en vellykket rehabilitering. For disse medlemmer er det et viktig prinsipp at lovbryteren skal gjøre opp straffen sin med samfunnet. Disse medlemmer ønsker derfor å kutte 20 mill. kroner i bevilgningene til igangsetting av et landsdekkende forsøksprosjekt med straffegjennomføring med elektronisk kontroll under kap. 430.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser at Kriminalomsorgen får en liten bevilgningsøkning og finner dette positivt. Disse medlemmer mener imidlertid at dette ikke er nok og vil foreslå en ytterligere økning på 10 mill. kroner. God bemanning av utdannet personell er avgjørende for tett oppfølgning og god rehabilitering av den innsatte. Man må etter disse medlemmers oppfatning ha gode driftsbudsjetter for å oppnå dette. Dette arbeidet, samt øvrige faktorer i tilbakeføringsgarantien til regjeringen, forutsetter bedre bevilgninger.

Videre vil disse medlemmer vise til Dokument 8:76 (2009–2010) om bekjempelse av narkotika i fengsler. Kriminalomsorgen har behov for ny teknologi i denne kampen og dette krever ekstra bevilgninger.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 33,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

14 900 000

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 215 279 000»

Disse medlemmer mener samfunnsstraffen i større grad må kunne gjennomføres hos private. Butikker og andre som blir utsatt for kriminalitet som hærverk, tyveri og liknende bør kunne få merarbeidet som følger av den kriminelle handlingen utført av gjerningspersonen. Slik disse medlemmer forstår det, er det kun offentlig virksomhet som benyttes til gjennomføring av samfunnsstraffen, noe man ikke kan se begrunnelsen for. Videre mener disse medlemmer at straffens preventive effekt blir større av at gjerningspersonene må møte offeret og gjøre opp for den skaden som er blitt forårsaket. I denne sammenheng vises det til konfliktrådets metoder som brukes som reaksjon mot yngre kriminelle. Det vil etter disse medlemmers oppfatning også være positivt for rettsoppfatningen til folk at ofrene får føle gjenoppretting.

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å øke bevilgningen med 18,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 4,9 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 900 000

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 225 279 000»

Komiteens medlem fra Venstre fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

43 400 000

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 186 779 000»

8.6.2 Post 60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

8.6.2.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker refusjoner til kommunale omsorgstiltak for prøveløslatelse fra forvaring, psykisk utviklingshemmede med sikringsdom og varetektssurrogat.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utbetalingsbehov i 2010, foreslås bevilgningen under kap. 430 post 60 økt med 11,816 mill. kroner.

8.6.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.6.3 Post 70 Tilskudd

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil fremheve den jobben Wayback gjør i arbeidet med å tilbakeføre innsatte til samfunnet. I den forbindelse vil disse medlemmer vise til at organisasjonen har etablert seg i Trondheim og hatt svært gode resultater med de løslatte som har fulgt Waybacks program. Nå er Wayback i Trondheim truet av nedleggelse på grunn av svært dårlig økonomi.

De private initiativene er svært viktige bidrag for å unngå tilbakefall til kriminalitet for tidligere straffede personer. Waybacks modell gjør at personer med erfaring fra det å bli løslatt og deretter få livet på rett vei igjen, hjelper de som ikke mestrer dette på egenhånd. Slik sett gjør de en uvurderlig innsats for fellesskapet. På denne bakgrunn foreslår disse medlemmer en tilleggsbevilgning på 500 000 kroner til Wayback i Trondheim slik at arbeidet der ikke stopper opp.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 0,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 13,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

70

Tilskudd, forhøyes med

500 000

fra kr 20 631 000 til kr 21 131 000»

Videre mener disse medlemmer finansieringen til organisasjoner som kvalifiserer til støtte under kap. 430 post 70 er uforutsigbar og dette hindrer langsiktig planlegging og drift av organisasjonene. Disse medlemmer vil derfor at man foretar endringer i forutsetningen for bevilgninger slik at organisasjonene kan få trygghet for drift utover det året de er inne i.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide retningslinjer for fordeling av midler under statsbudsjettets kap. 430 post 70 som sikrer organisasjonene større forutsigbarhet og mer langsiktig driftsgrunnlag.»

Komiteens medlemmer fra Høyre vil fremheve den svært samfunnsnyttige innsatsen de frivillige organisasjonene gjør i arbeidet for å forebygge kriminalitet og redusere omfanget av utført kriminalitet av tidligere straffedømte. På bakgrunn av dette foreslår disse medlemmer å øke kap. 430 post 70 med ytterligere 1,5 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at disse medlemmer med dette har styrket tilbakeføringsarbeidet i regi av frivillige med hele 11,5 mill. kroner i budsjettet for 2010.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 1,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

70

Tilskudd, forhøyes med

1 500 000

fra kr 20 631 000 til kr 22 131 000»