8.5.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

8.5.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgifter til godtgjørelse og kjøregodtgjørelse til forliksrådenes medlemmer og kompetansehevende tiltak i form av kurs.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen på kap. 414 post 1 redusert med 10 mill. kroner.

8.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.