8.4.1 Post 1 Rettsgebyr

8.4.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten omfatter inntekter fra gebyrpliktige oppgaver i domstolene i forbindelse med sivile saker, skjønn, skifte, konkurs m.m.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 3410 post 1 økt med 12 mill. kroner.

8.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.