8.3.1 Post 1 Driftsutgifter

8.3.1.1 Sammendrag

Bemanning i domstolene

Det har vært en betydelig økning i antall innkomne saker i domstolene i de siste årene. En slik økning i saksmengden vil kunne gi økte beholdninger av saker som over tid vil medføre lengre saksbehandlingstid. Det er derfor viktig at domstolene har tilstrekkelig bemanning til å kunne håndtere den økte saksmengden uten at det går ut over saksbehandlingstiden.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår regjeringen å øke bevilgningen under kap. 410 post 1 med 15 mill. kroner til økt bemanning i domstolene.

Dommerlønninger

Lønnsjusteringer for embetsdommerne i tingrettene og lagmannsrettene fastsettes bl.a. på grunnlag av lønnen til høyesterettsdommerne, som fastsettes av Stortinget. Lønnsøkningen for embetsdommerne ble fastsatt for sent til at virkningen kunne innarbeides i Prop. 1 S (2009–2010), jf. omtale under kap. 61 post 1. Virkningen av lønnsoppgjøret for embetsdommerne i tingrettene og lagmannsrettene i perioden 1. oktober 2009 til og med 31. desember 2010 utgjør 39,42 mill. kroner. På bakgrunn av ovennevnte foreslår regjeringen at bevilgningen under kap. 410 post 1 økes med 39,42 mill. kroner.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 410 post 1 økt med 54,42 mill. kroner.

8.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer at det bevilges 15 mill. kroner til nyansettelser i domstolene. Dette er gledelig og nødvendig for at ikke domstolene skal bli en bremsekloss i straffesakskjeden. Disse medlemmer vil imidlertid påpeke at Domstolsadministrasjonen ved budsjettfremleggelsen 2009 mente det var behov for 50 mill. kroner utover det vedtatte budsjett. Dette tilsier at man trenger flere ansettelser for at rettsapparatet skal fungere effektivt nok. Av den grunn vil disse medlemmer bevilge 5 mill. kroner ekstra til nyansettelser i domstolene.

Videre mener disse medlemmer det er behov for investeringsmidler knyttet til IKT-utvikling og kompetanseheving i domstolsapparatet. Med mer moderne datasystemer vil saksavviklingen bli mer effektiv, noe som igjen vil spare resurser på sikt. Det er også behov for fortsatt fokus på vitnestøtteordningen som har vist seg som en suksess og som er viktig for å ha gode vitner i rettssalene.

På denne bakgrunn ønsker disse medlemmer å øke bevilgningene til IKT og kompetanseheving i domstolene med 10 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 69,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

69 420 000

fra kr 1 448 866 000 til kr 1 518 286 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at saksmengden i domstolene har økt markant, både når det gjelder sivile saker og straffesaker, og at budsjettet for inneværende år ikke innebærer noen reell økning for domstolene. Resultatet av dette vil bli lengre saksbehandlingstid, som igjen betyr vondere rettsprosesser for ofrene, og mindre rettssikkerhet for den enkelte. Dette medlem foreslår å øke bevilgningene med 10 mill. kroner for å styrke bemanningen i domstolene.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

64 420 000

fra kr 1 448 866 000 til kr 1 513 286 000»

8.3.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter

8.3.2.1 Sammendrag

Bevilgningen dekker utgifter som etter rettsgebyrloven er knyttet til rettsgebyret. Dette gjelder for eksempel kunngjøringsutgifter, nødvendige utgifter ved tvangsforretninger, registrering m.m. under offentlig bobehandling, forkynnelse som er nødvendig etter loven og utgifter til rettsvitner.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 410 post 21 økt med 9 mill. kroner.

8.3.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.