8.2.1 Post 1 Driftsutgifter

8.2.1.1 Sammendrag

Markering av Nansen-Amundsen-året

Den 10. oktober 2011 er det 150 år siden Fridtjof Nansen ble født og 14. desember 2011 er det 100 år siden Roald Amundsen nådde Sydpolen. I denne forbindelse tar regjeringen sikte på å markere 2011 som et «Nansen-Amundsen-år». Regjeringen ser det som viktig og ønskelig å kunne bidra med støtte til, og eventuelt initiere, prosjekter som skaper en helhetlig profil på jubileumsåret.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår regjeringen å øke bevilgningen under kap. 400 post 1 med 3 mill. kroner.

Overføring av ansvar for innvandringssaker

Enkelte forhold var ennå ikke avklart ved tidspunktet for overføring av ansvaret for innvandringssaker fra tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justisdepartementet, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010) og Innst. 6 S (2009–2010). På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under kap. 400 post 1 med 283 000 kroner, mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 1 Driftsutgifter.

Medlemskontingent Haagkonferansen

Norges medlemskontingent i Haagkonferansen for internasjonal privatrett vil øke i 2010. Bevilgningen under kap. 400 post 1 foreslås i den forbindelse redusert med 60 000 kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 400 post 71, jf. omtale under kap. 400 post 71 nedenfor.

Gjennomgang av Norsk eiendomsinformasjon as

Regjeringen legger opp til å gjennomgå den juridiske og økonomiske situasjonen til Norsk eiendomsinformasjon as med sikte på overføring av eierstyringen av selskapet fra Justisdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. Bevilgningen under kap. 400 post 1 foreslås i den forbindelse økt med 250 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 462 post 1, jf. omtale under kap. 462 post 1 nedenfor.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 400 post 1 økt med 3,473 mill. kroner.

8.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.2.2 Post 71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner

8.2.2.1 Sammendrag

Norges medlemskontingent i Haagkonferansen for internasjonal privatrett vil øke i 2010. Bevilgningen under kap. 400 post 71 foreslås i den forbindelse økt med 60 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 400 post 1, jf. omtale under kap. 400 post 1.

8.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.