8.1.1 Post 1 Driftsutgifter

8.1.1.1 Sammendrag

Lønnsjustering for høyesterettsdommerne fastsettes av Stortinget. Med virkning fra 1. oktober 2009 ble lønnen regulert, jf. Innst. 40 S (2009–2010) Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer. Lønnsøkningen ble fastsatt for sent til at virkningen kunne innarbeides i Prop. 1 S (2009–2010). Virkningene av lønnsoppgjøret for dommerne i Høyesterett for perioden 1. oktober 2009 til og med 31. desember 2010 utgjør 965 000 kroner.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 61 post 1 økt med 965 000 kroner.

8.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.