8.7.1 Post 1 Driftsutgifter

8.7.1.1 Sammendrag

Økt klasseopptak

I statsbudsjettet for 2010 ble det lagt opp til å ta opp sju klasser, tilsvarende om lag 175 aspiranter, ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. I denne forbindelse ble det lagt opp til at om lag 25 aspiranter skulle starte utdanningen som ekstrabetjenter. Behovet for kvalifisert bemanning i fengslene er stort. Regjeringen foreslår derfor å ta opp ytterligere en klasse fra høsten 2010, tilsvarende om lag 25 aspiranter. Aspirantene vil starte utdanningen som ekstrabetjenter i fengslene hvor behovet er størst. Oslo fengsel vil være blant de fengslene som blir prioritert. Bevilgningen under kap. 432 post 1 foreslås på denne bakgrunn økt med 4 mill. kroner i 2010.

Felles dokumentasjonssenter i kriminalomsorgen

Det vises til omtale under kap. 430 post 1 om etablering av et felles dokumentasjonssenter i kriminalomsorgen. Bevilgningen under kap. 432 post 1 foreslås redusert med 600 000 kroner, mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 430 post 1.

Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningen under kap. 432 post 1 med 3,4 mill. kroner.

8.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.