6.21 Kap. 285 Norges forskningsråd

6.21.1 Post 52 Forskningsformål

Komiteens medlem fra Venstre viser til at det er svært viktig å satse på næringsrettet forskning med henblikk på fremtidig verdiskaping og innovasjon. Dette medlem ønsker i denne forbindelse å styrke nærings-ph.d.-ordningen, som skal bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet og skape et tettere samspill mellom akademia og nærings- og samfunnsliv, og foreslår å bevilge 10,3 mill. kroner som tilsvarer det offentliges andel av 50 nye nærings-ph.d. fra høsten 2010.

Dette medlem vil også understreke betydningen av å satse på klimaforskning. Kunnskap er helt avgjørende for at man tar steget over i lavutslippssamfunnet. Dette medlem viser til at Klimaforliket har utløst en kraftig mobilisering av forskningsinnsatsen på miljøvennlig energi. Fjorårets søknader til flere av Forskningsrådets programmer viste stor spredning både når det gjelder forskningstemaer og -miljøer, og det er fortsatt kapasitet i sektoren – gitt økte budsjettrammer. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 50 mill. kroner til en forsterket forskningssatsing på fornybare energiformer og klimatiltak utover det som følger av Klimaforliket.

Dette medlem vil videre vil understreke betydningen av den brede grunnforskningen, og ordningen med «fri prosjektstøtte». Denne ordningen sikrer støtte for gode prosjekter uavhengig av tematiske prioriteringer, og er således viktig for bredden i forskningen. Dette medlem ønsker på denne bakgrunn å styrke Norges forskningsråd med ytterligere 50 mill. kroner tiltenkt frie midler, herunder individuell og fri prosjektstøtte.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

110 300 000

fra kr 1 210 985 000 til kr 1 321 285 000»