6.22.1 Post 95 Fondskapital – Fondet for forskning og nyskaping

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at hensikten med Fondet for forskning og nyskaping er å kunne skape strategisk handlingsrom i norsk forskning. Dette medlem mener et solid forskningsfond er den beste garantien for stabilitet og forutsigbarhet i de offentlige forskningsbevilgningene, forutsatt at regjeringen benytter fondsavkastningen i tråd med det som er intensjonen bak fondet. Dette medlem mener kapitalen i fondet bør styrkes betydelig og foreslår å øke den med 25 mrd. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

286

Forskningsfond

95

Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med

25 000 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 30 000 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre vil understreke at et solid forskningsfond er den beste garantien for stabilitet og forutsigbarhet i de offentlige forskningsbevilgningene, forutsatt at regjeringen benytter fondsavkastningen i tråd med det som er intensjonen bak fondet. Hensikten må være å skape rom for strategiske satsinger på vei inn i kunnskaps- og lavutslippssamfunnet. I forbindelse med årets budsjettrevidering foreslår dette medlem å øke fondsbeholdningen med 23 mrd. kroner, slik at fondets størrelse ved inngangen til et nytt budsjettår er på 100 mrd. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

286

Forskningsfond

95

Fondskapital – Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med

23 000 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 28 000 000 000»