6.23.1 Post 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

6.23.1.1 Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen økes med 4,865 mill. kroner. Merbehovet er knyttet til oppdaterte kontingentkrav og endrede valutakursforutsetninger.

6.23.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.23.2 Post 73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

6.23.2.1 Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 125,629 mill. kroner. Mindrebehovet er i all hovedsak knyttet til endrede valutakursforutsetninger. Anslaget for utbetalinger knyttet til EUs 7. rammeprogram i euro går også noe ned.

6.23.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.23.3 Post 74 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi, kan overføres

6.23.3.1 Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 461 000 kroner som følge av endrede valutakursforutsetninger.

6.23.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.