6.24.1 Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

6.24.1.1 Sammendrag

Av Norges kontingent til UNESCO kan 25 pst. godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA). I Prop. 1 S (2009–2010) ble det beregnet refusjon av kontingenten og tilskuddet til World Heritage Fund. Dette skulle ikke vært inkludert. Regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgningen på posten med 80 000 kroner.

6.24.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.