6.11 Kap. 253 Folkehøyskoler

6.11.1 Post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener folkehøyskolene er en viktig del av vårt utdanningssystem. Skolene er med på å utvide horisonten, skape nysgjerrighet på nye områder og lærer studentene mye om menneskelige relasjoner. viser til at det flere steder i landet jobbes for å opprette folkehøyskoler, og mener det må være et mål å opprette flere skoler. Dette medlem mener bevilgningen til folkehøyskolene bør økes med 2 mill. kroner for å kunne opprette en ny folkehøyskole i Kristiansand. Dette medlem har merket seg at Folkehøgskolerådet har prioritert Kristiansand folkehøgskole som nr. 1.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med

2 000 000

fra kr 636 552 000 til kr 638 552 000»