6.10.1 Post 51 Forskning

Komiteens medlem fra Venstre viser til at vi står overfor store rekrutteringsutfordringer i barnehagesektoren, og at det pr. i dag er en betydelig underdekning i antall førskolelærere. Etter dette medlems syn er tilfredsstillende pedagogisk dekning avgjørende for kvaliteten i barnehagene, jf. behandlingen av St.meld. nr. 41 (2008–2009) om kvalitet i barnehagen. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 20 mill. kroner til en rekrutterings- og kompetansehevingspakke for å øke antallet kvalifiserte førskolelære.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

51

Forskning, kan nyttes under post 21, forhøyes med

20 000 000

fra kr 7 291 000 til kr 27 291 000»

6.10.2 Post 60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning

6.10.2.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 ble det tatt utgangspunkt i et måltall for utbygging av barnehageplasser i 2009 på 11 500 heltidsplasser, noe som skulle gi rom for 9 600 flere barn i barnehage. Foreløpige tall fra Asplan Viak og SSB for faktisk utbygging i 2009 viser at det ble etablert om lag 10 100 nye heltidsplasser og at om lag 8 300 flere barn fikk plass i barnehage. Lavere utbygging enn forventet i 2009 gir et mindrebehov i 2010 på 72 mill. kroner.

Det ble i saldert budsjett 2010 lagt bevilgningsmessig til rette for utbygging av 7 200 nye heltidsplasser i 2010. Disse plassene ble anslått å gi rom for 5 500 flere barn i barnehage. Det foreslås på bakgrunn av oppdaterte befolkningsprognoser fra SSB å nedjustere måltallet til 7 100 heltidsplasser. Videre økes anslaget for hvor mange av disse plassene som er forventet å tilfalle barn under tre år, fra 66 pst. til 80 pst. Redusert måltall og oppjustering av anslaget for nye småbarnsplasser gir et netto merbehov på 12,5 mill. kroner. Samlet sett foreslås det å redusere bevilgningen med 59,5 mill. kroner.

6.10.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre ser med bekymring på deler av innholdet i ny «Forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling», og vil på det sterkeste advare mot en utvikling hvor offentlige myndigheter kan overta privat formuesmasse. Disse medlemmer vil understreke at vi er helt avhengige av bidragene fra de private barnehagene for å innfri de politiske mål, og mener de nye forskriftene er et stort tilbakeskritt for sektoren. Disse medlemmer ber regjeringen trekke tilbake de punktene i forskriftene som er ødeleggende for rammevilkårene til private barnehager.

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til Innst. O. nr. 103 (2008–2009), jf. Ot.prp. nr. 57 (2007–2008), hvor Kristelig Folkepartis syn på den framtidige finansieringsordningen for barnehagesektoren kommer fram. Dette medlem ser med bekymring på deler av regjeringens høringsutkast til Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Dette medlem vil understreke betydningen av å fortsatt ta vare på de private barnehagene og sikre sunn utvikling i den delen av barnehagesektoren.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er viktig å holde barnehageprisene lave. Samtidig mener disse medlemmer at maksprisen bør gjøres mer fleksibel for å sikre at kvaliteten i barnehagene kan bedres, og for å sikre de private barnehagene.

Disse medlemmer viser til at maksprisen førte til at mange lavinntektsfamilier fikk økt sine barnehagekostnader ved innføring av maksprisordningen. Det er viktig å sikre barnehageplass til alle som ønsker det, uavhengig av økonomi.

Disse medlemmer viser til at kun hver fjerde kommune har inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen i dag. Disse medlemmer foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner som øremerkes inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagene. Midlene gis ved en økning i rammeoverføringen til kommunene. Disse medlemmer vil samtidig foreslå en generell økning i maksprisen med 200 kroner pr. måned. Dette forslaget vil også påvirke postene 61, 64 og 65, samt kap. 844 post 70.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 342 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 401,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med

401 500 000

fra kr 19 677 908 000 til kr 19 276 408 000»

Komiteens medlem fra Venstre er enig i at det må være moderate priser for oppholdsbetaling i barnehager, men viser til at regjeringen tidligere har prisjustert egenbetaling for opphold i barnehage i tråd med den økonomiske veksten. I følge departementets egne tall vil en prisjustering av barnehageprisen fra høsten 2010 – i tråd med forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren – gi en maksimalpris på om lag 2 405 kroner pr. måned, dvs. en økning på 75 kroner pr. måned. Dette medlem foreslår en slik prisjustering med virkning fra 1. august 2010, noe som samlet sett vil redusere statens utgifter med om lag 190 mill. kroner, fordelt over kap. 231 post 60, 61, 64, 65 og kap. 844 post 70. Dette medlem vil heller omprioritere disse midlene til en målrettet satsing på rekruttering og kompetanse i barnehage og skole. Dette medlem vil også ha en politikk som målretter de offentlige støtte- og velferdsordningene til dem som trenger det mest. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 100 mill. kroner til reduserte barnehagepriser for de aller fattigste, nærmere omtalt under kap. 571 post 60 i denne innstilling. På denne måten får vi en reell omfordeling fra de mange som har nok, til de få som trenger mer.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med

207 500 000

fra kr 19 677 908 000 til kr 19 470 408 000»

6.10.3 Post 61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning

6.10.3.1 Sammendrag

Anslaget for nye barn som forventes å få plass i permanente barnehager i 2010 reduseres fra 3 850 til 3 780. Videre er det lagt til grunn at det ved utgangen av 2010 vil være et etterslep av ubehandlede søknader om investeringstilskudd, noe som gjør at tilskudd for en del plasser opprettet ved slutten av 2010 trolig først vil bli utbetalt i 2011. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 13,5 mill. kroner.

6.10.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer at regjeringen nok en gang ikke når måltallene for barnehageutbygging, og derfor må revidere ned nivået på satsningen. Disse medlemmer konstaterer at dette, i kombinasjon med mangelen på reell full barnehagedekning, viser at barnehagesatsningen ikke fungerer og at offentlige og private barnehageplasser må likestilles.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad til post 60.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 22 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 35,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

35 500 000

fra kr 189 600 000 til kr 154 100 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til sin merknad og forslag vedrørende prisjustering av oppholdsbetaling i barnehager under kap. 231 post 60 over.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

21 500 000

fra kr 189 600 000 til kr 168 100 000»

6.10.4 Post 62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage

6.10.4.1 Sammendrag

Ved en feil ble bare deler av tilskuddet til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage i 2009 overført fra Fylkesmannen i Finnmark til kommunene i fylket. Statsregnskapet for 2009 viser et mindreforbruk på om lag 6,2 mill. kroner på posten. Det foreslås å øke bevilgningen i 2010 med 6,18 mill. kroner slik at tilskuddet som ikke ble utbetalt i 2009 kan utbetales i 2010.

6.10.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.10.5 Post 64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning

6.10.5.1 Sammendrag

Anslaget for antall barn som antas å få fast plass i midlertidige lokaler i 2010 er redusert fra 1 650 til 1 620. Det legges til grunn at det for tilskuddet til midlertidige lokaler vil være et etterslep av ubehandlede søknader ved slutten av året, og at tilskudd for noen av plassene som opprettes på slutten av året derfor vil bli utbetalt i 2011. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 3,5 mill. kroner.

6.10.5.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad til post 60.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 8 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 11,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

11 500 000

fra kr 42 000 000 til kr 30 500 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til sin merknad og forslag vedrørende prisjustering av oppholdsbetaling i barnehager under kap. 231 post 60 over.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 500 000

fra kr 42 000 000 til kr 35 500 000»

6.10.6 Post 65 Skjønnsmidler til barnehager

6.10.6.1 Sammendrag

Det ble i 2009 etablert færre barnehageplasser enn forutsatt i saldert budsjett 2010, jf. omtale under post 60. Korreksjon for faktisk aktivitetsvekst i 2009 gir et mindrebehov i 2010 på 76 mill. kroner på post 65.

Anslaget for nye heltidsplasser i 2010 er redusert, samtidig som behovet for småbarnsplasser er økt, jf. omtale under post 60. Dette gir et merbehov på 30 mill. kroner på post 65.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 231 post 65 med 46 mill. kroner i 2010.

6.10.6.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad til post 60.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 106 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 152 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

65

Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med

152 000 000

fra kr 5 805 706 000 til kr 5 653 706 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at barn i barnehage skal ha god kvalitet på tilbudet, uavhengig av om barnet går i en offentlig eller privat barnehage. Dette medlem ønsker likebehandling av private og offentlige barnehager for at mangfoldet i sektoren skal bevares. Dette medlem foreslår at 40 mill. kroner bevilges for å videreføre opptrappingen mot likebehandling av de private og kommunale barnehagene.

Dette medlem vil sikre barnehageplass til alle som ønsker det, uavhengig av økonomi. Derfor foreslår dette medlem 10 mill. kroner øremerket til forsøk med inntektsgraderte satser for foreldrebetaling i barnehagene.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

65

Skjønnsmidler til barnehager, forhøyes med

4 000 000

fra kr 5 805 706 000 til kr 5 809 706 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener på prinsipielt grunnlag at private og kommunale barnehager skal ha økonomisk likeverdig behandling, og vil understreke at dette også var et sentralt element i barnehageforliket. Dette medlem viser i denne forbindelse til at regjeringen – etter svært lang tid og press fra opposisjonen, organisasjoner og foreldre – har varslet at de ønsker å trappe opp den økonomiske likebehandlingen. Som et første steg foreslås å bevilge 82 mill. kroner slik at minimumsforpliktelsen i forskriften om økonomisk tilskudd økes fra 85 pst. til 88 pst. fra 1. august 2010. Dette medlem ønsker en raskere opptrapping, og foreslår å bevilge 55 mill. kroner slik at minimumsforpliktelsen i forskriften om økonomisk tilskudd økes fra 88 pst. til 90 pst. fra 1. august 2010.

Dette medlem viser for øvrig til sin merknad og forslag vedrørende prisjustering av oppholdsbetaling i barnehager under kap. 231 post 60 over.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

231

Barnehager

65

Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med

29 000 000

fra kr 5 805 706 000 til kr 5 776 706 000»