6.9.1 Post 1 Driftsutgifter

6.9.1.1 Sammendrag

Bevilgningen til Vea – statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører ble flyttet fra kap. 222 til kap. 229 i statsbudsjettet for 2010. Inntektsbevilgningen ble samtidig flyttet fra kap. 3222 til nytt kap. 3229. Det har vært knyttet en fullmakt til å overskride bevilgningen på kap. 222 post 1 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3222 postene 02 og 61. Denne merinntektsfullmakten ble ikke flyttet i statsbudsjettet for 2010. Det foreslås derfor en merinntektsfullmakt knyttet til kap. 229 post 1, mot merinntekter på kap. 3229 postene 2 og 61, jf. forslag til romertallsvedtak. Den eksisterende merinntektsfullmakten knyttet til kap. 222 foreslås ikke endret.

6.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak II. 1 under kapittel 23 Komiteens tilråding.