6.8.1 Rett til utvidet tid i videregående opplæring i private skoler

6.8.1.1 Sammendrag

Kunnskapsdepartementet har avdekket at elever ved private videregående skoler har benyttet sine rettigheter til utvidet tid etter opplæringsloven til å følge opplæringen på 4. og 5. året ved private skoler. Ifølge opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for å tilby slik opplæring. Regelverket som regulerer rett til utvidet tid i videregående opplæring ble innført i forbindelse med Reform-94. I privatskoleloven er det ikke lagt til rette for tilsvarende rettighet for elever ved private skoler. Det er likevel utbetalt tilskudd for elever ved private skoler som følger opplæringen på 4. og 5. året.

Bytte av skole til et tilbud i den fylkeskommunale opplæringen underveis i opplæringsløpet kan vanskeliggjøre elevenes fullføring. Regjeringen vil vurdere å fremme et forslag om å endre regelverket, slik at elever i private skoler får den samme mulighet til ekstra opplæringstid som elever i offentlige skoler.

En eventuell regelendring vil tidligst kunne tre i kraft fra skoleåret 2011–2012. På bakgrunn av konsekvensene et skolebytte kan ha for elever med rett til utvidet tid i videregående opplæring, foreslås det for skoleåret 2010–2011 at bevilgningen på kap. 228 postene 71 Private videregående skoler, 74 Private videregående skoler i utlandet og 75 Private skoler for funksjonshemmede elever, kan anvendes til inntil to år ekstra videregående opplæring i private skoler for elever som har rett til inntil to års ekstra offentlig videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd, jf. opplæringsloven § 5-1.

Forslaget medfører ikke bevilgningsendringer fordi det også i dag blir utbetalt tilskudd for denne elevgruppen i private skoler.

6.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

6.8.2 Post 70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning

Komiteens medlemmer fra Høyre prioriterer å styrke kunnskapsformidlingen i skolen og med dette flere undervisningstimer og tiltak for å øke lærerekrutteringen fremfor gratis frukt og grønt. Disse medlemmer mener mat er et primæransvar for foreldrene. Der det er behov for ordninger ved den enkelte skole bør dette skje i et samarbeid med foreldre og kommunen.

Disse medlemmer viser til lovforslag i Innst. 351 L (2009–2010).

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 4,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 500 000

fra kr 1 110 758 000 til kr 1 106 258 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at de store friskolene kommer dårlig ut i tilskuddsystemet. For enkelte av skolen vil dette få store konsekvenser. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen til de store friskolene som St. Paul, St. Sunniva, Kristelig Gymnasium, Danielsen og Steinerskolen i Oslo med til sammen 2,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

9 000 000

fra kr 1 110 758 000 til kr 1 101 758 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til regjeringens forslag om å lovfeste gratis leksehjelp for elever på 1.–4. trinn i SFO, jf. Prop. 95 L (2009–2010), og bevilgningen på om lag 178 mill. kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2010. Dette medlem ser regjeringens initiativ som en ytterligere utvidelse av skoledagen, i tråd med de rød-grønne partienes ønske om heldagsskole, og går mot dette. Dette vil innebære en reduksjon på hhv. 3,6 mill. kroner over kap. 228 post 70 og 173,7 mill. kroner over kap. 571 post 60. Dette medlem ønsker heller å bevilge 50 mill. kroner til leksehjelpstiltak i regi av skoleeiere og frivillige organisasjoner, jf. merknad og forslag under kap. 226 post 76.

Dette medlem ønsker heller ikke å prioritere utvidet timetall i grunnskolen neste år, all den tid vi står overfor store utfordringer knyttet til lærermangel og kompetanseheving blant lærere. I statsbudsjettet for 2008 ble det innført fem ekstra uketimer, og i statsbudsjettet for 2009 innførte regjeringen to uketimer ekstra øremerket fysisk aktivitet. I budsjettet for 2010 er det lagt inn en uketime ekstra, noe dette medlem ønsker å omprioritere til bruk i en målrettet satsing på rekruttering av lærere. Dette vil innebære en reduksjon på hhv. 1,1 mill. kroner over kap. 228 post 70 og 62,1 mill. kroner over kap. 571 post 60. Dette medlem mener vi trenger flere lærere og enda bedre lærere i norsk skole – ikke flere timer.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 700 000

fra kr 1 110 758 000 til kr 1 106 058 000»

6.8.3 Post 71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtale vedrørende behovsprøvd stipend under kap. 572 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

21 100 000

fra kr 1 169 222 000 til kr 1 148 122 000»

6.8.4 Post 72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

6.8.4.1 Sammendrag

Kap. 6A i privatskoleloven vil opphøre fra og med 1. juli 2010, jf. privatskoleloven § 8-2. Designinstituttet, Fagskolen for bok og papir og Kunstskolen i Rogaland blir fagskoler etter fagskoleloven fra 1. juli. Fagskoler er fylkeskommunenes ansvar, og tilskuddet til disse skolene legges derfor inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene (Oslo og Rogaland). Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 228 post 72 med 3,991 mill. kroner mot at utgiftene på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd økes tilsvarende.

Dersom noen av skolene som i dag får tilskudd etter privatskolelovens kap. 6A går over til fagskoleloven etter at forslagene i denne proposisjonen er behandlet, legges det opp til at tilskudd skal utbetales over kap. 228 post 72 ut 2010. Tilskuddet for de aktuelle skolene vil da bli overført til fylkeskommunenes rammer fra 1. januar 2011.

6.8.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.8.5 Post 74 Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtale vedrørende behovsprøvd stipend under kap. 572 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

300 000

fra kr 20 155 000 til kr 19 855 000»

6.8.6 Post 75 Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtale vedrørende behovsprøvd stipend under kap. 572 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med

600 000

fra kr 160 297 000 til kr 159 697 000»

6.8.7 Post 76 Andre private skoler

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at skoleskipene M/S Gann (Rogaland Videregående Sjøaspirantskole) og M/S Sjøkurs (Sørlandets Maritime Videregående skole) representerer viktige utdanningstilbud for hele den maritime sektor. Gjennom sitt utdanningstilbud bidrar de med kompetanse for å utvikle sektorens konkurransekraft og verdiskapingsevne. Skolene har en svært lav drop-out andel sammenlignet med resten av landet. De bidrar sterkt til å begrense samfunnsmessige kostnader og andre ulemper som følger av at mange slutter uten å fullføre yrkesutdannelsen. Disse medlemmer viser til at den økonomiske situasjonen er svært kritisk for de to skolene og videre drift vil kunne være i fare. De har kun økonomi til et absolutt minimum av vedlikehold av skip og standarden om bord forverres jevnlig. Disse medlemmer mener det er behov for økte bevilgninger for å løse den prekære økonomiske situasjonen. Disse medlemmer foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til MS Gann (Rogaland Videregående Sjøaspirantskole) med 2 mill. kroner og M/S Sjøkurs (Sørlandets Maritime Videregående skole) med 2 mill. kroner.

Disse medlemmer viser videre til at Nærings- og Handelsdepartementet i heftet «Stø kurs» setter styrking av maritim kompetanse som et satsningsområde og at Skoleskipet GANN er nevnt som bidragsyter i denne strategien. Disse medlemmer mener det bør vurderes nærmere om større deler av tilskuddet utredes av Nærings- og handelsdepartementet, slik at det bedre kan sees i sammenheng med regjeringens maritime strategi.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om fasttilskuddet til skoleskipene M/S Gann (Rogaland Videregående Sjøaspirantskole) og M/S Sjøkurs (Sørlandets Maritime Videregående skole) bør utredes av Nærings- og handelsdepartementet i stedet for Kunnskapsdepartementet, slik at det bedre kan sees i sammenheng med regjeringens maritime strategi.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 000 000

fra kr 35 684 000 til kr 39 684 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtale vedrørende behovsprøvd stipend under kap. 572 post 60.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 800 000

fra kr 35 684 000 til kr 39 484 000»

6.8.8 Post 82 (NY) Kapitaltilskudd

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at det ikke gis særskilt tilskudd for friskolers kapitalkostnader, noe som kan føre til friskolenes rammevilkår blir dårligere enn i den offentlige skolen. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 10 mill. kroner til å innføre et kapitaltilskudd.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

82

(NY) Kapitaltilskudd friskoler, bevilges med

10 000 000»