6.12 Kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring

6.12.1 Post 70 Tilskudd til studieforbund

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til behovet for å redusere de offentlige utgiftene og foreslår derfor å redusere overføringene til studieforbundene.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 30 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund, nedsettes med

30 000 000

fra kr 179 390 000 til kr 149 390 000»