5.13 Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

5.13.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

5.13.1.1 Sammendrag

I henhold til retningslinjene til OECDs Development Assistance Committee (DAC) kan enkelte flyktningtiltak i Norge klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (ODA). Dette gjelder deler av utgiftene til tiltak som bevilges over budsjettene til Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Disse utgiftene refunderes over Utenriksdepartementets kap. 167 post 21, og motsvares av tilsvarende inntektsbevilgninger under ovennevnte departementer.

Utgiftene til flyktningtiltak i Norge som er godkjent som offisiell bistand (ODA) reduseres samlet med 654,4 mill. kroner. Under Justisdepartementet reduseres utgiftene med netto 397,2 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3490 Utlendingsdirektoratet. Under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet reduseres utgiftene med netto 191,7 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kap. 3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet og kap. 3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere. Under Kunnskapsdepartementet reduseres utgiftene med 65,6 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3225 Tiltak i grunnopplæringen.

Det foreslås også en nedjustering av bevilgningen over kap. 167 post 21 på 1 mill. kroner, grunnet avvik mellom utgifts- og inntektsbevilgningene i saldert budsjett 2010.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 655,431 mill. kroner.

5.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 126,7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 782,131 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

782 131 000

fra kr 2 879 969 000 til kr 2 097 838 000»