5.12.1 Post 1 Driftsutgifter

5.12.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 10 mill. kroner til dekning av utgifter under Oslo Climate Forest Conference. Konferansen skal avholdes 27. mai 2010, og er relatert til klima- og skogsatsingen som bevilges over kap. 166 post 73 Klima- og skogsatsingen, jf. omtale nedenfor.

5.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

5.12.2 Post 73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres

5.12.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 10 mill. kroner til dekning av tilsvarende utgiftsøkning under kap. 166 post 1, jf. omtale ovenfor.

5.12.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.