5.11.1 Post 71 Faglig samarbeid, kan overføres

5.11.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner for å styrke arbeidet med inntektsgenerering og skatteadministrasjon i utviklingsland, både i det bilaterale utviklingssamarbeidet med utvalgte land og gjennom multilaterale organisasjoner.

5.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.