5.14.1 Post 70 Vaksine og helse, kan overføres

5.14.1.1 Sammendrag

Satsingen på barne- og mødrehelse ble igangsatt i 2007 med tidsplan frem til 2015. Satsingen omfatter blant annet bilateralt samarbeid med Tanzania, Nigeria, India og Pakistan. Bevilgningen til formålene var i 2007 på 300 mill. kroner. Fra 2008 har bevilgningen vært 500 mill. kroner årlig.

Høynivågruppen for innovativ finansiering av helsesystemer, der statsminister Stoltenberg deltok, la fram sine anbefalinger under FNs generalforsamling i september 2009. Som ledd i oppfølgingen av anbefalingene fra gruppen legges det blant annet opp til å yte bidrag til en global, samordnet innsats for styrking av helsesystemer i utviklingsland i regi av Den globale vaksinealliansen, Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon (WHO). Formålet med den globale, samordnede innsatsen er å bidra til økt framgang på FNs helserelaterte tusenårsmål, spesielt målet om redusert mødredødelighet.

Finansieringen baseres på tilsvarende modell som for International Finance Facility for Immunisation (IFFIm) som Norge har gitt bidrag til i perioden 2006–2010. Avtalen om IFFIm utløper i 2010. Inntil videre benevnes derfor den globale, samordnede innsatsen for styrking av helsesystemer i utviklingsland IFFIm II.

Det norske bidraget til IFFIm II foreslås formalisert i en avtale for perioden 2010–2020 som forvaltes av Verdensbanken. Avtalegrunnlaget er under utforming og forventes ferdig i 2010. Det foreslås at Norge undertegner avtalen, og dermed forplikter seg til å yte bidrag til IFFIm II på inntil 1,5 mrd. kroner i perioden 2010–2020. Tilslutning til avtalen forutsetter Stortingets godkjennelse, jf. forslag til romertallsvedtak.

Utenriksdepartementet legger opp til å utbetale bidrag til IFFIm II på inntil 150 mill. kroner i 2010, innenfor gjeldende bevilgning på kap. 169 post 70. Stortingets vedtak av 8. november 1984 innebærer at tilskudd skal utbetales så nær opp til oppgjørstidspunktene som mulig. Etter Utenriksdepartementets vurdering er det behov for Stortingets samtykke til å fravike nevnte stortingsvedtak slik at det kan inngås avtale med mottaker som åpner for å utbetale tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene, og å bruke tilskudd som sikkerhet for lån, jf. forslag til romertallsvedtak.

5.14.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak VII under kapittel 23 Komiteens tilråding.