5.15.1 Post 76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 160 post 73.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 72 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN- systemet mv., kan overføres, nedsettes med

72 000 000

fra kr 1 449 200 000 til kr 1 377 200 000»