5.16.1 Post 72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

5.16.1.1 Sammendrag

Det er behov for økte bevilgninger til gjenoppbygging i Haiti etter jordskjelvet tidligere i år, jf. også omtale ovenfor under kap. 162 Overgangsbistand (gap), post 70 Overgangsbistand (gap).

Det foreslås at bevilgningen på kap. 171 post 72 økes med 100,4 mill. kroner. Bevilgningsøkningen skal nyttes til å yte norsk bidrag til flergiverfond for gjenoppbygging av Haiti, som administreres av Verdensbanken. For øvrig vil bevilgningsøkningen bli nyttet til satsing innen utdanning og til å styrke finansinstitusjonenes arbeid med klima og ren/fornybar energi.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 100,431 mill. kroner.

5.16.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.