5.17.1 Toårige budsjettvedtak i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

5.17.1.1 Sammendrag

Utenriksdepartementet har i 2010 fullmakt til å forplikte Norge til toårige budsjettvedtak i visse internasjonale organisasjoner, jf. Stortingets vedtak nr. 9 for Utenriksdepartementet under IV. Andre vedtak i saldert budsjett 2010. Det foreslås at Utenriksdepartementet gis fullmakt til å forplikte Norge til toårige budsjettvedtak også i ILO, jf. forslag til romertallsvedtak.

5.17.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak X under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre går imot regjeringens forslag.