5.18 Andre merknader og forslag fremkommet under komiteens behandling

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets generelle merknader i forbindelse med Innst. 7 S (2009–2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2010. Disse medlemmer legger til grunn at politiske omkamper i hovedsak hører inn under den ordinære behandlingen av statsbudsjettet hver høst. Disse medlemmer vil komme tilbake til ytterligere politiske prioriteringer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011.