4.36 Lavere særavgift på sjokolade- og sukkervarer, jf. kap. 5555 post 70

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår som en del av en «grensehandelspakke» å halvere avgiften på sjokolade og sukkervarer fra 1. juli 2010.

Disse medlemmer viser til at grensehandelen er økende, noe som beviser at norsk avgiftsnivå er for høyt.

Tall fra SSB viser at i 1. kvartal 2010 var nordmenn på 1,5 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 2,2 mrd. kroner. Sett i forhold til 1. kvartal 2009 er dette en økning på 18 pst. i antall turer og 13 pst. i handelen på disse turene.

I de fire siste kvartaler utgjorde norsk handel i forbindelse med dagsturer til utlandet 10,6 mrd. kroner. Dette er en økning på 20 pst. fra forrige firekvartalsperiode. Antall turer har i løpet av de fire siste kvartalene derimot økt med 17 pst. Dette betyr at nordmenn handler mer pr. tur enn tidligere.

De særnorske høye satsene betyr svekket konkurranseevne for norsk handelsnæring, samt at vi mister arbeidsplasser vi kunne hatt her i landet. Den nå tiltakende grensehandelen aktualiserer behovet for kutt i norske særavgifter.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5555 post 70.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2010 Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70).

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 8,80 pr. kg av varens avgiftspliktige vekt.

Gjeldende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Gjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd.»