4.37 Miljøavgift på plastposer, jf. kap. 5560 (NY) post 70

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at nordmenn bruker ca. 1 mrd. handleposer av plast hvert år. Dette fører til økt avfall fra norske husholdninger og bare en liten andel blir resirkulert. Dette medlem mener at «forurenser betaler»-prinsippet må følges i miljøpolitikken, slik at plastposens reelle kostnad, i form av miljøskader, reflekteres i posens pris. De beste alternativene til plastposer vil derfor være gjenbruksposer og handlenett som er laget av kraftigere stoff som gjør at de kan brukes flere ganger, eller poser laget av stivelse fra matavfall eller andre miljøvennlige løsninger.

Dette medlem forutsetter at økt bruk av miljøavgifter, for eksempel på plastposer, fører til tilsvarende reduksjon av andre skatter og avgifter slik at økte miljøavgifter ikke fører til en generell økning av skatte- og avgiftsnivået her i landet.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Om avgift på plastposer (kap. 5560 post 70)

§ 1 Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av plastbæreposer med kr 1,00 pr. pose.

Med plastbæreposer menes alle poser som helt eller delvis er fremstilt av plastmateriale og utstyrt med bærehull, hank eller lignende, dersom posene er beregnet eller egner seg til å bli anvendt som bærepose.

Departementet kan i forskrifter fastsette nærmere bestemmelser om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 • a) fra registrert virksomhets eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi.

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) benyttes til ervervsmessig framstilling av varer.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.»