4.35 Avgift på utslipp av NOx, jf. kap. 5549, post 70

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. Som et ledd i en slik miljømessig omstilling av skattesystemet hvor det skal både lønne seg og arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning og stimulere til et sunnere kosthold/livsstil foreslår dette medlem å øke NOx-avgiften med om lag 10 pst.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på utslipp av NOx:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 17,75 pr. kg utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

  • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW.

  • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW

  • c) fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5549 post 70.