4.34 Miljøavgift på klimagasser, jf. kap. 5548, post 70

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. Som et ledd i en slik miljømessig omstilling av skattesystemet hvor det skal både lønne seg og arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning og stimulere til et sunnere kosthold/livsstil foreslår dette medlem å øke miljøavgiftene på HFK og PFK med om lag 10 pst.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift skal betales med følgende beløp:

Produkttyper

Kjemisk formel

Avgiftssats (kr/kg)

HFK

HFK-23

CHF3

2 686

HFK-32

CH2F2

149

HFK-41

CH3F

34

HFK-43-10mee

C5H2F10

298

HFK-125

C2HF5

643

HFK-134

C2H2F4

230

HFK-134a

CH2FCF3

298

HFK-152a

C2H4F2

32

HFK-143

C2H3 F3

69

HFK-143a

C2H3F3

872

HFK-227ea

C3HF7

666

HFK-236fa

C3H2F6

1 446

HFK-245ca

C3H3F5

129

PFK

Perfluormetan

CF4

1 492

Perfluoretan

C2F6

2 112

Perfluorpropan

C3F8

1 607

Perfluorbutan

C4F10

1 607

Perfluorcyklobutan

c-C4F8

1 997

Perfluorpentan

C5F12

1 722

Perfluorheksan

C6F14

1 699

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5548 post 70.