4.33 Avgift på sluttbehandling av avfall, jf. kap. 5546 post 70

4.33.1 Sammendrag

Departementet viser til Meld. St. 2 (2009–2010) Revidert nasjonalbudsjett 2010, avsnitt 3.4.2 om vurdering av avgifta på forbrenning av avfall. Som det går fram av vurderinga, er avgifta på forbrenning av avfall på mange vis ei presis miljøavgift. For alle miljøskadelege stoff utanom CO2, blir avgifta rekna ut på bakgrunn av direkte utslepp frå pipa. Ein kan likevel stille spørsmål ved om avgifta har stor verknad på utslepp og attvinning av material utover dei gjeldande reguleringane. Utslepp ved avfallsforbrenning blir i dag bl.a. regulert gjennom strenge krav til maksimale mengder utslepp.

Det kan og nemnast at den sjablongbestemte CO2-komponenten, som utgjer størstedelen av avgiftsbelastninga, er mindre treffsikker enn dei andre komponentane i avgifta. Dette er fordi avfall er eit lite einsarta produkt, og fordi utslepp kan variere betydelig mellom ulike former for avfall. Avfallsforbrenningsbransjen er i ein vanskeleg konkurransesituasjon, som blir forverra med at Sverige fjernar si forbrenningsavgift frå 1. oktober 2010. Etter ei samla vurdering foreslår regjeringa derfor at slutthandsamingsavgifta for avfall til forbrenning blir avvikla frå 1. oktober 2010. Det vil seinare bli lagt fram ei evaluering av miljøverknadene av fjerninga.

Som ei følgje av forslaget om å fjerne forbrenningsavgifta, foreslår departementet også å oppheve § 1 andre ledd i Stortingets vedtak om utslepp av NOx. Etter denne paragrafen skal det ved avgiftspliktig forbrenning av avfall betalast avgift etter Stortingets vedtak om slutthandsaming av avfall. Som følgje av dette må det i staden betalast avgift etter Stortingets vedtak om utslepp av NOx.

Departementet foreslår at endringane i avgifta på slutthandsaming av avfall og avgifta på utslepp av NOx tek til å gjelde frå 1. oktober 2010.

4.33.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XXIV og XXV under kap. 23 Komiteens tilråding, og viser for øvrig til merknader under kap. 5546 post 70 nedenfor.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, støtter regjeringens forslag om å avvikle forbrenningsavgiften med virkning fra 1. oktober 2010 – samme dag som Sverige avvikler sin forbrenningsavgift. Flertallet viser til at regjeringen har foretatt en gjennomgang av avfallsmarkedet og forbrenningsavgiften, i tråd med det Stortinget har bedt om. Med bakgrunn i gjennomgangen som er foretatt, mener flertallet at avgiftsfjerningen vil kunne bidra til utvikling av norsk fjernvarme, og bedre konkurransesituasjonen for norske forbrenningsanlegg slik at omfanget av avfallseksporten til svenske anlegg kan bli mindre enn den ellers ville blitt.

Flertallet viser til at avgiften på mange vis er en presis miljøavgift, men at det likevel kan stilles spørsmål ved om den har betydning for utslipp og materialgjenvinning utover de gjeldende reguleringene.

Flertallet mener det er viktig at departementet følger med på om fjerningen av avgiften får betydning for utslippene fra avfallsforbrenning og på omfanget av materialgjenvinning. Flertallet viser i denne sammenheng til at det etter en tid skal framlegges en evaluering av de miljømessige konsekvensene av avviklingen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er glade for at regjeringen til slutt kom opposisjonspartiene i møte og fjernet avgiften på sluttbehandling av avfall. Disse medlemmer viser til Dokument 8:40 S (2009–2010) hvor en sak om avfallsbehandling etterspørres og et avgiftsfritak foreslås. Disse medlemmer mener det er synd at et avgiftsfritak ikke kom tidligere, da det allerede er inngått en del avtaler om levering av avfall til Sverige, men er glad for at det trer i kraft fra 1. oktober 2010.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til brev med svar på spørsmål vedrørende innføring av NOx-avgift på avfallssektoren, hvor Finansdepartementet svarer: «på bakgrunn av avfallsforbrenningsanleggenes energiproduksjon og kapasitet til å ta i mot avfall, antas det at de fleste anleggene vil bli omfattet av NOx-avgiften». Disse medlemmer er skeptiske til innføring av en ny avgift, men forutsetter at avfallssektoren får anledning til å komme inn under ordning med NOx-fondet, hvis dette skulle bli aktuelt.