4.30 Avgift på mineralolje, jf. kap. 5542, post 70

4.30.1 Sammendrag

Mineralolje til bruk i skip i utanriks fart, gods- og passasjertransport i innanriks sjøfart, fiske og fangst i nære og fjerne farvatn og forsyningsflåten på kontinentalsokkelen er friteke for grunnavgift på fyringsolje. Mineralolje til tilnærma alle skip i næring har dermed fritak.

Fritaket for fiske og fangst i nære farvatn gjeld skip som er ført opp i Registeret over merkepliktige norske fiskefartøy. Tang- og taretrålarar kan ikkje oppførast i registeret og har derfor ikkje avgiftsfritak. Departementet kan ikkje sjå nokon grunn til at tang- og taretrålarar skal betale avgift når alle andre skip har fritak. Departementet legg derfor fram forslag om at mineralolje til skip som blir nytta til tang- og taretråling blir friteke for avgift. Det blir anslått at endringa vil gi eit provenytap på om lag 1/2 mill. kroner påløpt og bokført i 2010.

Tang- og taretråling er fiske og fangst som er utanfor EØS-avtala og fritaket kan derfor innføras utan omsyn til regelverket for offentleg støtte i EØS-avtala.

4.30.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XXIII under kapittel 23 Komiteens tilråding, og viser til merknader under kap. 5542 post 70 nedenfor.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker seg at regjeringen nå foreslår å frita tang- og taretrålere fra grunnavgiften på fyringsolje. Flertallet viser til at mineralolje til bruk i skip i utenriks sjøfart, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære og fjerne farvann, samt forsyningsflåten på kontinentalsokkelen, alle er fritatt for grunnavgift på fyringsolje pr. i dag. Mineralolje til tilnærmet alle skip i næring har dermed fritak. Flertallet finner det følgelig logisk at også tang- og taretrålere fritas fyringsoljeavgift når alle andre skip er unntatt, og støtter derfor regjeringens forslag om at avgiften for denne typen trålere fjernes.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre er fornøyd med at regjeringen nå følger opp forslaget fra opposisjonen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010 der disse medlemmer fremmet forslag om at regjeringen gjennomgikk regelverket for mineraloljeavgift på nytt slik at også tang- og taretrålerne ble fritatt for avgiften.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til behovet for at skatte- og avgiftssystemet i sterkere grad motiverer til miljøvennlig adferd og foreslår en økning i grunnavgiften for fyringsolje med 10 øre.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med 0,986 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,226 pr. liter.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5542 post 70.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. Som et ledd i en slik miljømessig omstilling av skattesystemet hvor det skal både lønne seg å arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning og stimulere til et sunnere kosthold/livsstil foreslår dette medlem å øke mineraloljeavgiften med om lag 10 pst.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv.:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,00 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,139 pr. liter.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5542 post 70.