4.29 Avgift på elektrisk kraft, jf. kap. 5541, post 70

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti understreker behovet for å legge om skatter og avgifter i grønn retning, slik at det gis incentiver til miljøvennlig adferd. Dette medlem foreslår derfor å øke el-avgiften med 0,5 øre/kWh fra 11,01 øre til 11,51 øre for ordinær sats.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 11,51 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5541 post 70.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. Som et ledd i en slik miljømessig omstilling av skattesystemet hvor det skal både lønne seg å arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning og stimulere til et sunnere kosthold/livsstil foreslår dette medlem å øke el-avgiften med 1 øre/kWh fra 11,01 øre til 12,01 øre for ordinær sats.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft :

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 12,01 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5541 post 70.