4.28 Biodiesel, jf. kap. 5536 post 77

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til de uheldige virkningene av avgift på biodiesel omtalt i Høyres merknad til kapittel 13 nedenfor, og fremmer på denne bakgrunn forslag om å opprettholde fritaket for autodieselavgift for høyinnblandet biodiesel der biodrivstoff utgjør minst 30 pst. av dieselblandingen.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i denne innstilling, kapittel 19, og fremmer samtidig følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv.

VI.

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodiesel avgift) for budsjetterminen gjøres følgende endringer:

§ 1 bokstav d skal lyde:

biodiesel som blandes med mineralolje, dersom andelen biodiesel utgjør mindre enn 30 pst.: kr 1,78.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at det er viktig at det legges til rette for økt bruk av klimavennlig biodrivstoff. Dette medlem viser til at Sverige har innført et avgiftssystem for drivstoff som i større grad enn det norske gjør biodrivstoff konkurransedyktig med vanlig diesel. Det svenske systemet innebærer en lavere veiavgift (autodieselavgift) og en høyere CO2-avgift.

Dette medlem viser til brev fra Finansdepartementet til finanskomiteen av 3. juni 2010, som svarer på spørsmål fra Kristelig Folkeparti om hvordan en omlegging til det svenske avgiftsregimet for drivstoff vil se ut. Finansdepartementet skriver at veiavgiften (autodieselavgiften) med en omlegging til svensk avgiftsmodell vil reduseres fra 3,56 til 1,12 kroner pr. liter for fossil diesel og fra 1,78 til 0,56 kroner pr. liter for biodiesel. CO2-avgiften vil økes fra 0,58 til 3,02 kroner pr. liter. Den samlede avgiftsbelastningen på fossil diesel er den samme før og etter omleggingen, mens avgiftsbelastningen for biodiesel er vesentlig redusert.

Dette medlem mener at dette kan være en fremtidsrettet løsning for innretningen på avgiftene, og vil foreslå at en slik omlegging til svensk avgiftsmodell gjennomføres i Norge.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI. Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift):

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av olje til framdrift av motorvogn med følgende beløp pr. liter:

  • a) svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 1,12

  • b) lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,61

  • c) annen mineralolje: kr 3,61

  • d) biodiesel; kr 0,56.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5536 post 77, samt forslag under kap. 5543 post 70 om CO2-avgiften.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. Som et ledd i en slik miljømessig omstilling av skattesystemet hvor det skal både lønne seg å arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning og stimulere til et sunnere kosthold/livsstil foreslår dette medlem å øke autodieselavgiften med om lag 10 pst.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med stasbudsjettet for 2010 fikk stortingsflertallet, bestående av regjeringspartiene, med på å utfase fritaket for autodieselavgift for biodiesel. Dette medlem er enig i at også biodiesel på sikt må ha samme avgiftsregime som øvrig diesel, men tidspunktet for dette er definitivt ikke nå.

Dette medlem mener biodrivstoff er et svært viktig miljøpolitisk virkemiddel for å nå målet om redusert CO2-utslipp fra bilparken. Kravet om økt innblanding, sammen med avgiftsfritak for biodiesel og økt fokus på denne drivstofftypen, har medført positive endringer i norske utslipp. 1. generasjon biodiesel kutter utslippene med om lag 45 pst., mens 2. generasjon drivstoff kutter utslippene med mellom 80 og 90 pst., ifølge miljøorganisasjonen Zero. Dette medlem vil derfor gjeninnføre avgiftsfritaket for biodiesel.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI. Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift):

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av olje til framdrift av motorvogn med følgende beløp pr. liter:

  • a) svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,96

  • b) lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 4,01

  • c) annen mineralolje: kr 4,01

  • d) biodiesel; kr 0.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5536 post 77.