4.27 Avgift på bensin, jf. kap. 5536 post 76

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. Som et ledd i en slik miljømessig omstilling av skattesystemet hvor det skal både lønne seg og arbeide, investere og eie i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv og samtidig å legge om adferd i mer miljøvennlig retning og stimulere til et sunnere kosthold/livsstil foreslår dette medlem å øke bensinavgiften med om lag 10 pst.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på bensin:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av bensin med følgende beløp pr. liter:

  • a) svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) kr 5,03

  • b) lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 5,07

  • c) annen bensin: kr 5,07.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5536 post 76.