4.26 Avgift på motorvogn mv., jf. kap. 5536 post 71

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil bruke avgiftssystemet sterkere til å stimulere til vridning av kjøp av biler bort fra biler med store klimagassutslipp til biler med lave klimagassutslipp. Dette medlem vil derfor øke engangsavgiften med 20 pst. på biler som slipper ut mer enn 140 gram CO2 pr. kilometer fra 1. juli 2010, og har lagt til grunn at dette vil gi en bokført merinntekt på 110 mill. kroner. Dette benyttes til andre skatte- og avgiftslettelser.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2010:

§ 2 avgiftsgruppe a bokstav A skal lyde:

A. Motorvogner som omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 35,67 pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 77,74 pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 155,51 pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 180,85 pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 55,10 pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 481,00 pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 297,33 pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 702,77 pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 0 pr. g/km av de første 120 g av CO2-utslippet,

kr 725,00 pr. g/km av de neste 20 g av CO2-utslippet,

kr 877,20 pr. g/km av de neste 40 g av CO2-utslippet,

kr 2 044,80 pr. g/km av de neste 70 g av CO2-utslippet,

kr 3 282,00 pr. g/km av resten (utslippsavgift).»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag under kap. 5536 post 71.

Dette medlem vil bruke avgiftssystemet sterkere til å stimulere til vridning av kjøp av biler bort fra biler med store klimagassutslipp til biler med lave klimagassutslipp. Dette medlem vil derfor foreslå å innføre en miljøbilpremie på 25 000 kroner ved kjøp av ny bil som slipper ut under 120 g/km CO2 med virkning fra 1. september 2010.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. september 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 27. november 2009 om avgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2010:

I

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:

For motorvogner hvor det etter § 2 gis fradrag for CO2-utslipp under 120 g/km, utbetales kr 25 000 som tilskudd til første gangs registrert eier.

Nåværende § 5 tredje og fjerde ledd blir nye fjerde og femte ledd.

II

Endringen trer i kraft 1. september 2010.»