4.25 Avgiftsfritak for politiets utrykkingskjøretøy, jf. kap. 5536, post 71

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2010 der disse medlemmer foreslo fritak for engangsavgift for politiets kjøretøy. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer tar ikke omkamper nå, men viser til sitt alternative budsjett for 2010, og vil gjøre nye vurderinger rundt temaet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 i tråd med partiets politikk.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at det i dagens regelverk gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for engangsavgift for henholdsvis ambulanser og begravelseskjøretøy, og at dette er foreslått videreført i regjeringens forslag til vedtak om engangsavgiften på motorvogner § 2 f) og g). Dette medlem ser ikke logikken i at ikke politiets utrykningskjøretøy skal likebehandles med øvrige kjøretøy. Et slikt vedtak vil også frigjøre ca. 20 mill. kroner årlig som politiet kan bruke til å investere i bedre og nyere utstyr.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv.:

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

  • p) utrykningskjøretøy til politiet.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5536 post 71.