4.24 Tobakksavgift, jf. kap. 5531, post 70

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at den målrettede innsatsen for å få redusert antall nye røykere må fortsette av hensyn til folkehelsen. Aktiv bruk av avgiftssystemet er et av mange viktige tiltak og disse medlemmer fremmer derfor forslag om 5 pst. økning av tobakksavgiften.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i denne innstilling, kapittel 19, og fremmer samtidig følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på tobakkvarer for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,23

pr. gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,23

pr. stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,23

pr. gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

0,86

pr. gram av pakningens nettovekt

Snus

0,86

pr. gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0339

pr. stk.»