4.23 Lavere særavgift på grensehandelsvarer som alkohol, jf. kap. 5526 post 70

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår som en del av en «grensehandelspakke» å redusere avgiftene på øl, vin og brennevin med 10 pst. fra 1. juli 2010. Disse medlemmer viser til at grensehandelen er økende, noe som beviser at norsk avgiftsnivå er for høyt. Videre gjør det høye avgiftsnivået at arbeidsplasser skapes i utlandet istedenfor i Norge.

Tall fra SSB viser at i 1. kvartal 2010 var nordmenn på 1,5 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 2,2 mrd. kroner. Sett i forhold til 1. kvartal 2009 er dette en økning på 18 pst. i antall turer og 13 pst. i handelen på disse turene.

I de fire siste kvartaler utgjorde norsk handel i forbindelse med dagsturer til utlandet 10,6 mrd. kroner. Dette er en økning på 20 pst. fra forrige firekvartalsperiode. Antall turer har i løpet av de fire siste kvartalene derimot økt med 17 pst. Dette betyr at nordmenn handler mer pr. tur enn tidligere.

Den nå tiltakende grensehandelen aktualiserer behovet for kutt i norske særavgifter.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5526 post 70.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2010 om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70):

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kroner

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

5,56 pr. volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,48 pr. liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

9,43 pr. liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

16,24 pr. liter

over 4,7 t.o.m. 22

3,63 pr. volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Departementet kan videre gi forskrift at det skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til de store kostnadene ved bruk av alkohol for samfunnet og for mange enkeltpersoner og familier, og den internasjonale trenden med å følge Norges eksempel og føre en mer restriktiv alkoholpolitikk. Dette medlem foreslår en økning i alkoholavgiftene med 5 pst.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5526 post 70.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på alkoholholdig drikk for budsjetterminen 2010:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kroner

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

6,49 pr. volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,90 pr. liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

10,93 pr. liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

18,94 pr. liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,23 pr. volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Departementet kan videre gi forskrift at det skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.»