4.22 Øvrige endringer av mva-regelverket, jf. kap. 5521 post 70

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til forslag om mva-fritak for leasing og batteriskift for el-biler.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5521 post 70.

Komiteens medlem fra Venstre viser til en rekke mindre forslag om endringer i mva-regelverket nærmere omtalt i Innst. 351 L (2009–2010). Dette dreier seg om mva-fritak for leasing og langtidsleie av el-bil, øke grensen for mva-registrering for allmennyttige og veldedige organisasjoner, mva. fritak for e-bøker og elektroniske utgaver av aviser (pdf-format) og å heve grensen for tollfri import til 500 kroner.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5521 post 70.