21.3.1 Post 1 Gebyrinntekter

21.3.1.1 Sammendrag

I forbindelse med gjennomføring av søknadsrunden for 21. konsesjonsrunde og tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2010, vil Oljedirektoratet få økt arbeidsbelastning, jf. omtale under kap. 1810 post 1. Gebyrinntektene skal dekke ODs utgifter i forbindelse med søknadsbehandlingen.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 økt med 7 mill. kroner, fra 10,4 til 17,4 mill. kroner, jf. kap. 1810 post 1. Olje- og energidepartementet vil komme tilbake i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010 dersom ny informasjon tilsier at bevilgningene bør endres.

21.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

21.3.2 Post 2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

21.3.2.1 Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen med 30 mill. kroner, fra 39,3 mill. kroner til 69,3 mill. kroner, jf. omtale og tilsvarende økning under kap. 1810 post 21.

21.3.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.