21.2.1 Post 1 Driftsutgifter

21.2.1.1 Sammendrag

Oljedirektoratet vil få økt arbeidsbelastning som følge av økt aktivitetsnivå i forbindelse med gjennomføring av søknadsrunden for 21. konsesjonsrunde og tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2010. Det budsjetteres med økte driftsutgifter, blant annet knyttet til ekstern bistand for å avlaste Oljedirektoratets eget personell og økte overtids- og reiseutgifter. Ut fra foreliggende informasjon vil den økte aktiviteten kreve en tilleggsbevilgning på 7 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 økt med 7 mill. kroner, fra 206,2 mill. kroner til 213,2 mill. kroner. Utgiftsøkningen motsvares av en tilsvarende inntektsøkning under kap. 4810, post 1 Gebyrinntekter. Olje- og energidepartementet vil komme tilbake i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010 dersom ny informasjon tilsier at bevilgningene bør endres.

21.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

21.2.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21.2.2.1 Sammendrag

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Det foreslås en tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner knyttet til Oljedirektoratets oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Endringen har hovedsakelig sammenheng med høyere aktivitetsnivå knyttet til Norad og Diskos (database for seismikk- og brønndata) enn det som tidligere var forventet. Utgiftsøkningen motsvares av en tilsvarende inntektsøkning under kap. 4810, post 2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 økt med 30 mill. kroner, fra 63 mill. kroner til 93 mill. kroner.

Geologiske undersøkelser – fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gjeldende bevilgning

Det er avsatt 20 mill. kroner til undersøkelser som dekker blant annet geologiske og geofysiske prosjekter knyttet til Oljedirektoratets kartlegging av kontinentalsokkelen. For å kunne gjennomføre kartleggingsprosjekter som pågår over flere år, er det behov for en fullmakt til å inngå forpliktelser som kan dekkes av etterfølgende års bevilgning. Det foreslås at Olje- og energidepartementet gis fullmakt til å godkjenne at Oljedirektoratet kan pådra staten forpliktelser på inntil 10 mill. kroner utover gitt bevilgning, jf. forslag til romertallsvedtak. Det forutsettes at utbetalingene i det enkelte år holdes innenfor gjeldende budsjettramme.

21.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og V under kapittel 23 Komiteens tilråding.

21.2.3 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21.2.3.1 Sammendrag

Oljedirektoratet skal etter planen flytte inn i nytt bygg ved årsskiftet 2010/2011. Utlysing og valg av leverandører for materiell og utstyr til nybygget forutsettes gjennomført høsten 2010. Deler av anskaffelsene forutsettes dekket av bevilgningen for 2011.

På denne bakgrunn foreslås det en bestillingsfullmakt for inntil 10 mill. kroner utover gitt bevilgning, jf. forslag til romertallsvedtak. Det forutsettes at utbetalingene i det enkelte år holdes innenfor gjeldende budsjettramme.

21.2.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak IV. 2 under kapittel 23 Komiteens tilråding.