21.1.1 Post 1 Driftsutgifter

21.1.1.1 Sammendrag

Spesialutsendingen for energisaker ved ambassaden i Abu Dhabi med ansvar for Midtøsten-regionen fratrådte sin stilling 31. mars 2010. Stillingen vil ikke bli gjenbesatt. Olje- og energidepartementet rammeoverførte midler til Utenriksdepartementets budsjett ved etablering av stillingen. Disse midlene foreslås tilbakeført til Olje- og energidepartementets budsjett.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 økt med 1,91 mill. kroner, fra 141,908 mill. kroner til 143,818 mill. kroner. Økningen motsvares av en tilsvarende reduksjon under Utenriksdepartements kap. 100 post 1.

21.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til kutt i en stilling i Abu Dhabi, og tilbakeføring av 1,91 mill. kroner fra UD til OEDs budsjett. Disse medlemmer viser videre til svar på spørsmål nr. 53 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets stortingsgruppe vedrørende disponering av disse midlene videre og at midlene bare er tenkt påplusset post 1 uten noe konkret formål. Disse medlemmer mener på den bakgrunn at disse midlene kan kuttes.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.