21.4.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21.4.1.1 Sammendrag

Mange vassdragsreguleringer, der konsesjoner er gitt før 1960, er utbygd uten at det er gjennomført kulturhistoriske undersøkelser. I 2008 ble det innført en sektoravgift hvor inntektene øremerkes finansiering av utgifter knyttet til kulturminnetiltak i vassdrag. Ordningen innebærer at det innføres et standardvilkår om at konsesjonærene ved revisjon og fornyelse av konsesjoner må innebetale et bidrag basert på magasinkapasitet. Det er så langt innbetalt om lag 9 mill. kroner i sektoravgifter knyttet til kulturminnevern i vassdrag.

Ved innføringen av sektoravgiften ble det varslet at Olje- og energidepartementet senere ville komme tilbake til Stortinget med forslag om hvordan midlene skal anvendes for kulturminneformål i vassdrag med reviderte eller fornyede tillatelser. Basert på søknad fra Riksantikvaren foreslås det bevilget 1,1 mill. kroner til et kulturminneprosjekt i Byglandsfjorden i Aust-Agder fylke. Prosjektet skal gjennomføres av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, med bistand fra Norsk Maritimt Museum. Prosjektet vil omfatte utredning av kunnskapspotensial og ferdigstilling av prosjektplan, samt registreringer og enkelte prøvegravinger.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 økt med 1,1 mill. kroner, fra 64,65 mill. kroner til 65,75 mill. kroner.

21.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.