21.5.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21.5.1.1 Sammendrag

Det er et mål for regjeringen å bidra til mer industriell bruk av gass i Norge. I den forbindelse er man avhengig av god kontakt mellom mulige kjøpere og selgere av naturgass. Det er etablert en møteplass for informasjonsutveksling mellom gassbasert oppstrøms- og nedstrømsindustri. Møteplassen har som siktemål å øke kontakten og informasjonstilgangen mellom partene. Regjeringen ønsker med møteplassen å bedre informasjonsflyten mellom de ulike aktørene, og sørge for at industriselskaper som potensielt vurderer å investere i gassbasert industri i Norge får tilgang på relevant informasjon. Det foreslås en tilleggsbevilgning på 3 mill. kroner til Gassco for å gjennomføre oppgaver knyttet til mandatet, herunder utgifter knyttet til organisering av møteplassen, dialog med relevante parter, deling av relevant informasjon, studier og utredninger med mer.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 økt med 3 mill. kroner, fra 34,5 mill. kroner til 37,5 mill. kroner.

21.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet støtter initiativet med sikte på å øke industriell bruk av gass i Norge. En møteplass for informasjonsutveksling mellom aktører innen gassindustrien kan, etter disse medlemmers syn, være egnet til å bidra til økt utbredelse av gassbruk i Norge, og lette informasjonstilgang for de som vurderer investeringer i gassbasert industri.

21.5.2 Post 50 Overføring til Energifondet

21.5.2.1 Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen for 2010 med 1 mill. kroner, fra 956 mill. kroner til 955 mill. kroner. Endringen har sammenheng med tilsvarende reduksjon i faktisk innbetalt avkastning fra Grunnfondet i 2010, jf. kap. 4825 post 85.

21.5.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

21.5.3 Post 70 Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er opptatt av å legge til rette for energisparende tiltak i møtet med klimakrisen, og foreslår å øke bevilgningen med 30 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 70 000 000»

21.5.4 Post 74 Naturgass, kan overføres

21.5.4.1 Sammendrag

Ifølge Enova ser markedsgrunnlaget for naturgass i industrien ut til å avta. Videre forventes det en tilbakeføring av tidligere gitte tilsagn som følge av at prosjekter ikke gjennomføres. På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen på 26 mill. kroner for 2010 til null. Olje- og energidepartementet legger opp til en omtale av evalueringen av utbredelsen av naturgass i Norge og Enovas naturgassordning i statsbudsjettet for 2011.

21.5.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er skuffet over den negative utviklingen i innenlands utbredelse av naturgassbruk. Disse medlemmer vil påpeke at regjeringens varslede naturgassavgift kan ha bidratt til den negative utviklingen, og at dette er svært uheldig. Disse medlemmer mener potensialet for verdiskaping ved innenlands bruk av gass fremstår som enormt, og at det er viktig at myndighetene legger til rette for, og ikke hindrer, økt gassbruk i Norge.

21.5.5 Post 95 Kapitalinnskudd

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstres hovedprioritet i energipolitikken er å omstille Norge til et klimavennlig samfunn, samtidig som vi opprettholder en velfungerende og sikker energiforsyning. Skal vi løse de internasjonale klimautfordringene, kreves det at rike land som Norge tar en lederrolle i arbeidet med å vise fattigere land at det er mulig å kombinere lave utslipp med et høyt velstands- og velferdsnivå. Dette medlem mener Norge har store muligheter til å legge om energibruken, ta i bruk ny miljøteknologi i energiforsyningen og industrien samtidig som dette kan bidra til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Dette medlem vil vektlegge betydningen av å bruke energi mer effektivt, ta i bruk klimavennlig løsninger og utvikle nye klimavennlige teknologier for framtiden. Dette medlem vil påpeke at regjeringens arbeid med ny fornybar energiproduksjon har gått for sakte, med blant annet det resultat at målet om 3 Wh vindkraft i 2010 ikke ble nådd. Ny fornybar energi, energisparing og energiomlegging vil bidra med miljøvennlig kraft og redusere utslippene, noe dette medlem vil prioritere. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke kapitalen i grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering med 2 mrd. kroner i en bred satsing på fornybar energi, energiomlegging og energisparing.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

95

Kapitalinnskudd, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 7 000 000 000»