21.6 Kap. 4825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon

21.6.1 Post 85 Fondsavkastning

21.6.1.1 Sammendrag

Innskuddet i Grunnfondet i 2009 ble foretatt første virkedag i 2009 og ga dermed færre rentedager dette året. Dermed ble avkastningen for 2009 om lag 1 mill. kroner lavere enn budsjettert. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 redusert med 1 mill. kroner, fra 796 mill. kroner til 795 mill. kroner, jf. kap. 1825 post 50.

21.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.