21.7.1 Post 50 Norges forskningsråd

21.7.1.1 Sammendrag

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen for verft og utstyrsleverandører foreslås en tilleggsbevilgning på 50 mill. kroner til Demo 2000-programmet. Programmet gir støtte til testing og pilotering av ny petroleumsteknologi, og kan bidra til å bedre bedrifters omstillingsevne og å øke antallet kompetansearbeidsplasser i næringen.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 økt med 50 mill. kroner, fra 741 mill. kroner til 791 mill. kroner.

21.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er positive til en økning til Demo 2000 programmet, og understreker viktigheten av testing og pilotering av ny petroleumsteknologi. Men disse medlemmer vil understreke at satsing på forskning og utvikling bør være en langsiktig strategi, og ikke kun oppstå som følge av en særlig krevende periode. Disse medlemmer vil fremheve det faktum at Norge er verdensledende på offshore/petroleumsteknologi, og at det er viktig med fortsatt innsats på området for å opprettholde denne rollen.