21.12 Kap. 5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

21.12.1 Post 70 Bidrag til kulturminnevern

21.12.1.1 Sammendrag

Oppdatert anslag over innbetaling av sektoravgift for kulturminnetiltak i vassdrag for 2010 er 22 800 kroner, og baserer seg på en innbetaling knyttet til Luostejok Kraftlags tillatelse til fortsatt regulering av Gaggavatn i Porsanger kommune.

Revisjonssakene til Årdalsvassdraget og Selbusjøen vil ikke være ferdige før i 2011. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2010 redusert med 6,477 mill. kroner, fra 6,5 mill. kroner til 23 000 kroner.

21.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.